Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

POŠKODENÝ TOVAR

  • Zásielka, ktorá prejavuje akékoľvek známky poškodenia, nepreberajte.
  • Hneď pri preberaní tovaru od prepravnej spoločnosti si starostlivo skontrolujte tovar.
  • V prípade že bol tovar poškodený, hoci jeho obal bol neporušený, je potrebné túto skutočnosť čo najskôr oznámiť buď prepravcovi alebo našej spoločnosti.
  • V prípade že reklamáciu prevádzate osobne, na jednej z našich prevádzok, obsluha vám vydá reklamačný protokol, ktorý si odnesiete so sebou.

NEKOMPLETNÝ ALEBO NESPRÁVNY TOVAR

  • Hneď ako zistíte akýkoľvek problém s tovarom ktorý ste si objednali (tovar je nesprávny alebo nekompletný), čo najskôr nás kontaktujte prostredníctvom emailu eva@chefgroup.sk  alebo na tel. čísle  +421 48 234 558, kde sa danú situáciu budeme snažiť vyriešiť k spokojnosti obidvoch strán.

LEHOTA PRE VYBAVENIE REKLAMÁCIE

  • V prípade že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od jej podania.
  • Peniaze vám budú vyplatené priamo na jednej z našich prevádzok, alebo vám budú zaslané na účet a to najneskôr do 30 dní od doporučenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - Košická 58, Bratislava 82108. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne telefonicky. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Späť do obchodu